close_btn
news

File được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên của bé không liên quan với ngày tháng

Nếu nhấn Ctrl+F rồi tìm kiếm theo tên của bé thì có thể tìm kiếm nhanh hơn  
★ File gốc đươc download xuống được mật mã hóa và mật mã là 4 số cuối của số điện thoại của ba